ตารางการให้บริการระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

CMRU Faculty : กองพัฒนานักศึกษา | Date and Time : 15/12/2564

 

ตารางรถรับส่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง การให้บริการระบบขนส่งมวลชนสำหรับนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

 

            ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ขยายการจัดการศึกษาไปยังพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2561 เป็นต้นไป โดยมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีระบบขนส่งเพื่อบริการแก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อเดินทางระหว่างพื้นที่เวียงบัว อำเภอเมืองเชียงใหม่ กับศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม

            ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการระบบขนส่งสำหรับนักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (2) ประกอบกับมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การให้บริการระบบขนส่งสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2562 และกำหนดการให้บริการระบบขนส่งสำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563  ดังนี้ 

    1. ตารางให้บริการเดินรถรับ - ส่ง นักศึกษาระหว่างพื้นที่เวียงบัว อำเภอเมืองเชียงใหม่ กับศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

    2. กำหนดจุดให้บริการจอดรถรับ - ส่ง ดังนี้

            2.1 พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมืองเชียงใหม่ บริเวณประตูทางด้านทิศเหนือ (โดมกีฬา) ถนนข้างเผือก

            2.2 ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม บริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    3. อัตราค่าโดยสาร จำนวน 18 บาท/คน/เที่ยว โดยจ่ายค่าโดยสารเป็นเงินสดและรับตั๋วโดยสารจากพนักงานขับรถ หรือผู้ประสานงานที่ประจำจุดให้บริการรับ - ส่ง

    4. ให้นักศึกษาใช้บริการโดยสารได้ที่จุดให้บริการจอดรับ - ส่ง ตามข้อ 2

            ประกาศ    วันที่  1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563

 

ตารางรถรับ-ส่ง นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พื้นที่เวียงบัว - ศูนย์แม่ริม
 

 

ตารางรถรับ-ส่ง นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หอพักนักศึกษา 3 - คณะครุสาสตร์
 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ