มรภ.ชม. เปิดศูนย์การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Faculty : วิทยาลัยนานาชาติ | Date and Time : 15/12/2564

            เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันล้านนาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว


            สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีเป้าหมายในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม และต่อยอด ภูมิปัญญาล้านนา ด้วยการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนากับการเรียนการสอน และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ที่เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในเชิงพื้นที่ ป่าตุ้มดอนโมเดล และเชิงภารกิจ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว ด้วยความร่วมมือจากคณาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ บูรณาการร่วมกันตามศาสตร์วิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการวิชาการพัฒนาชุมชนป่าตุ้มดอน ในหลากหลายด้าน อาทิ การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวชน การส่งเสริมอาชีพด้วยงานประติมากรรมอัตลักษณ์ไต นกกิ่งกะหร่า และตัวโต การสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนไทใหญ่ในตำบล การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับสถานศึกษา การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟฟิก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงวัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว ตลอดจน การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี 2564 นี้กิจกรรมที่ดำเนินการมีผลงานในเชิงประจักษ์ เห็นควรพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนที่สนใจ โดยจัดทำ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และด้วยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 


   


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ