โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 34 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

CMRU Faculty : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | Date and Time : 15/12/2564

                   วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อำเภอปางมะผ้า  และโรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และวิธีในการดูแลตัวเองการป้องกันท้องไม่พร้อมในวัยเรียน ซึ้งทั้ง 2 โรงเรียนมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โรงเรียนละ 50 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันท้องไม่พร้อมในวัยเรียนนั้น มีประโยชน์ต่อนักเรียนทั้ง 2 โรงเป็นอย่างมากเนื่องจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนที่กำลังอยู่ในวัยอยากรู้ อยากลอง หากนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการท้องและโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ ทำให้ลดอัตราการตั้งท้องของนักเรียนในวัยเรียนและลดอัตราการไม่เรียนหนังสือของนักเรียนได้ ทำให้นักเรียนไม่เป็นภาระของสังคมและครอบครัว

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา การวิจัย