มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้ความร่วมมือสนับสนุน มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (APCD Foundation) และ Japan-ASEAN Cooperation ประเทศญี่ปุ่น

CMRU Faculty : คณะเทคโนโลยีการเกษตร | Date and Time : 9/11/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้ความร่วมมือสนับสนุน ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมผู้พิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (The Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD)) ร่วมกับ Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) ในการดำเนินโครงการ “พัฒนาบ้านเกิดในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยการสร้างชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อคนพิการ (Hometown Improvement through Disability-Inclusive Communities Model)” โครงการระยะ 2 ปี ในปี พศ. 2560-62 สำหรับ 8 ประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้แก่ประเทศ  Cambodia, Lao PDR, Thailand , Myanmar, Philippines, Vietnam, Indonesia และ Malaysia  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบ้านเกิดในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยสร้างต้นแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เอื้อต่อคนพิการ ผ่านความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ และเพื่อขจัดอุปสรรคต่าง ๆ สำหรับคนพิการในการเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขและเท่าเทียมกับคนในสังคม


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา