มาตรการลด ละ เลิก การใช้ของที่ใช้แล้วทิ้ง ประเภทโฟมและพลาสติก

CMRU Faculty : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี | Date and Time : 05/09/2564

               มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อปริมาณของที่ใช้แล้วทิ้ง อาทิเช่น ภาชนะโฟม พลาสติก ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ เพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต จึงออกประกาศฉบับนี้เพื่อเป็นมาตรการภายในมหาวิทยาลัย

 


Document

Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ