มร.ชม. ร่วมประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงาน “โครงการทำทะเบียนและถ่ายภาพเอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลานและพับสา)

CMRU Faculty : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | Date and Time : 19/10/2565

            เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงาน “โครงการทำทะเบียนและถ่ายภาพเอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลานและพับสา) ในปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับเจ้าอาวาส คณะกรรมการ และศรัทธาวัดศาลา ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป โดยมีกำหนดเผยแพร่และจัดนิทรรศการในงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูพิพิธปุญญาภิรัต (ครูบาอินตา กตปุญฺโญ) ในช่วงเดือนธันวาคม 2566  ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์และสืบสานองค์ความรู้เกี่ยวกับคัมภีร์ใบลานและพับสาให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาต่อไป

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ