แนวทางการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

CMRU Faculty : กองพัฒนานักศึกษา | Date and Time : 8/1/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง แนวทางการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

 


Document

Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ