มร.ชม. ร่วมกับ หอการค้าไทย จัดโครงการการพัฒนาอาจารย์ต้นแบบเพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

CMRU Faculty : คณะวิทยาการจัดการ | Date and Time : 08/1/2565

               เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ การพัฒนาอาจารย์ต้นแบบเพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ทักษะด้านธุรกิจและการเตรียมเข้าสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กอบกิจ  อิสรชีววัฒน์   รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และคุณสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมปาฐกถาพิเศษ มุมมองและความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ปริวัตร  ศิระเกียรติสกุล รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ปฐมนิเทศให้ข้อมูลแก่ผู้ร่วมโครงการ โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2565 ประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อความรู้ทักษะด้านธุรกิจ และ หัวข้อการเตรียมเข้าสถานประกอบการ โดย ดร.วีรินยาอร  เหลืองบริบูรณ์ ที่ปรึกษาด้านการค้นหาความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม และพัฒนาองค์กรพร้อมคณะวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

               การจัดโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ และความอนุเคราะห์กรณีศึกษาจากเครือข่ายหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 11 องค์กร/ธุรกิจ โดยทางมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน จำนวน 137,000 บาท เพื่อร่วมกันพัฒนากำลังคนคุณภาพในการสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มสมรรถนะอาจารย์ให้มีทักษะผู้ประกอบการ  สู่การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันและยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชน กับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และการร่วมผลิตหลักสูตรต่างๆ ในอนาคต มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่   วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา