มร.ชม. นำเสนอแนวคิดร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วย BCG Model ณ งานASEAN Innovation Roadmap: BCG on Global Digital World towards Inclusive and Sustainable Growth

CMRU Faculty : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี | Date and Time : 17/1/2565

 

            เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน ASEAN Innovation Roadmap: BCG on Global Digital World towards Inclusive and Sustainable Growth ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565   ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ ผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนจากประเทศคู่เจรจา และฝ่ายเลขานุการอาเซียนจากคณะกรรมการสาขาต่าง ๆ

 

           ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย ASEAN BCG Network เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานไทย ประเทศสมาชิกอาเซียน และนานาชาติ ในการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการขับเคลื่อน Model เศรษฐกิจใหม่ว่าด้วย Bio – Circular – Green Economy (BCG) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตควบคู่กับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล และยั่งยืน


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ