โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" (เครือข่ายอารยลุ่มน้ำลี้)

CMRU Faculty : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | Date and Time : 21/1/2565

         เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อ.ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา รองคณบดี ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ในการตรวจเยี่ยมโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"(เครือข่ายอารยลุ่มน้ำลี้)  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี พล.ร.อ. ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและคณะผู้บริหารระดับกระทรวง ร่วมตรวจเยี่ยมโครง ณ โรงเรียนวัดวังหลวง ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมเวทีเสวนาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" กับภาคีเครือข่ายอารยลุ่มน้ำลี้เพื่อขยายผลโครงการในทุกมิติ และร่วมชมนิทรรศการสภาพบริบทและคุณค่าทางอารยลุ่มน้ำลี้ การจัดการเรียนรู้ของเครือข่ายอารยลุ่มน้ำลี้ นิทรรศการห้องเรียนภูมิปัญญาของท้องถิ่น และนิทรรศการ Hero ลุ่มน้ำลี้ ของเครือข่ายอารยลุ่มน้ำลี้ ร่วมกับผู้แทนจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ