สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชม. จับมือนักวิจัยและวิสาหกิจชุมชน สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่

CMRU Faculty : สถาบันวิจัยและพัฒนา | Date and Time : 20/2/2565

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและกลไกเพื่อขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise; SE) สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และดำเนินการโดยวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นมานั้น

             เมื่อวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คุณปิยนาถ ชาศรี และคุณจิตริน วันมีชัย นักวิจัยโครงการฯ พร้อมคณะติดตามโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและกลไกเพื่อขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม ได้ลงพื้นที่ศึกษาผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีชนะ ไชยชนะ ประธานวิสาหกิจชุมชน ให้การต้อนรับ จากนั้นได้เข้าติดตามผลการดำเนินงานพร้อมหารือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและกลไกการขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2565 สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย