adiCET CMRU จัดค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ

CMRU Faculty : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | Date and Time : 4/3/2565

     วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ adiCET ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จำนวน 176 คน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในกิจกรรม ส่งเสริมวิชาการ “ค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้และอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสะเต็ม(STEM)ศึกษา เพื่อนำไปศึกษาวิเคราะห์ บูรณาการ สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ และการ ประกอบอาชีพด้านสะเต็มศึกษาต่อไปในอนาคต

      ทั้งนี้แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม 4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานที่ 1 แนะนําเทคโนโลยี นวัตกรรมพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน ฐานที่ 2 เยี่ยมชมนิทรรศการ ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานชีวมวลแบบครบวงจร ฐานที่ 3 เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแผงโซล่าเซลล์ (โครงการ SmartDOI) และฐานที่ 4 ฝึกอบรมโซล่าเซลล์ขนาดเล็ก แบบ Off - Grid (ภาคปฏิบัติ)


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา