ศูนย์วิทยาศาสตร์ มร.ชม. จัด Workshop เพิ่มขีดความสามารถด้านวิชาการ

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 4/3/2565

         เมื่อวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จำนวน 110 คน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแบบห้องเรียนพิเศษ ตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. และมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ สอวน.

              ทั้งนี้ในการอบรมทางศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือวัดพื้นฐาน, การเตรียมสไลด์และการใช้กล้องจุลทรรศน์ และเครื่องแก้ว อุปกรณ์พื้นฐานและการใช้งาน โดยมีนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิต


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา