ครุศาสตร์ มร.ชม. จับมือ ธนาคารแห่งประเทศไทย สนง.ภาคเหนือ ดำเนินโครงการ Fin.Lab

CMRU Faculty : คณะครุศาสตร์ | Date and Time : 18/3/2565

  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ดำเนินโครงการครูต้นกล้าการเงิน Fin.Lab ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันปัญหาหนี้ครูในอนาคต โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ได้จัดกิจกรรม workshop ครูต้นกล้าการเงิน ดำเนินการตาม 3 ภารกิจ : สำรวจปัญหาหนี้ครู   ค้นหาวิธีป้องกันปัญหาหนี้ และออกแบบวิธีการป้องกันหนี้สำหรับนักศึกษาครู ทั้งนี้มีนักศึกษาแกนนำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  และคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าร่วมการอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Meeting จำนวน 80 คน  

       ในกิจกรรมได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์  อุดาการณ์  คณบดีคณะครุศาสตร์ และคุณวรางคณา  อิ่มอุดม ผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ กล่าวเปิดการอบรม


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา