adiCET ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 (adiDUST) ให้กับสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

CMRU Faculty : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | Date and Time : 18/3/2565

    เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 (adiDUST) ให้กับสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท พร้อมด้วย นายโชคชัย คงอุดมทรัพย์ นักวิชาการศึกษา และนายอานนท์ ผัดแปง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น PM 2.5 (adiDUST) และแนะนำการใช้งานการดูข้อมูลคุณภาพอากาศ โดยมี นายวรพจน์ รอดบุญชัย หัวหน้างานสุขาภิบาลสถานประกอบการ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นตัวแทนผู้รับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งได้ติดตั้งจำนวน 2 เครื่อง ภายในอาคารสำนักงาน และภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ภายหลังติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวเสร็จแล้ว จะทำให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในสำนักงานเทศบาล ได้รับรู้ข้อมูลคุณภาพอากาศจากฝุ่น PM 2.5 แบบ Real Time ซึ่งจะแสดงผลออนไลน์ ช่วยให้บุคลากรสามารถป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศจากระบบ adiDUST ได้ที่ 

www.adinnovation.cmru.ac.th/dust หรือ QR Code


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ