การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ - กลุ่มภาคเหนือ

CMRU Faculty : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี | Date and Time : 25/3/2565

   24 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประธานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ - กลุ่มภาคเหนือ และอธิการบดี ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ - กลุ่มภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมแม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
                    โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ - กลุ่มภาคเหนือ กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จากนั้นมีการบรรยายพิเศษเรื่อง การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏ - กลุ่มภาคเหนือ ภายใต้บริบท Mega Trends โดย ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีมสกุล ประธานอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
                    ในช่วงบ่ายได้มีตัวแทนภาคเอกชน ได้แก่ คุณจิตติญาภา เทพอวยพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท วอริกซ์สปอร์ต จำกัด คุณอรรคเดช พิมพา Senior Account Manager บริษัท HUWEI (ประเทศไทย) จำกัด และคุณวสวัส นนท์โสภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันทูออล จำกัด (ZOOM THAILAND) นำเสนอข้อมูลแนวทางความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือกับภาคเอกชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เกียรติกล่าววัตถุประสงค์ความร่วมมือดังกล่าว
                    ทั้งนี้ในการประชุมสัมมนาได้แบ่งกลุ่ม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง เพื่อให้เกิดการบูรณาการ เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ - กลุ่มภาคเหนือร่วมกันประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ด้านวิชาการ มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครู การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต และการยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 2 ด้านวิจัย มุ่งเน้นการจัดทําโครงการวิจัยร่วมกันเพื่องบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และการสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัย กลุ่มที่ 3 ด้านบุคลากร มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภายใต้บริบท Digital Disruption และการจัดทําข้อบังคับและกฏระเบียบ เพื่อเอื้อต่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และกลุ่มที่ 4 ด้านกิจการพิเศษและการจัดหารายได้ มุ่งเน้นเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดหารายได้ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง เข้าร่วมการประชุมสัมมนารวมทั้งสิ้นกว่า 90 คน


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ