ผู้บริหาร มร.ชม. รับนโยบาย รมว. อว. ร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการ Reinventing University

CMRU Faculty : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี | Date and Time : 18/4/2565

          มื่อวันที่ 15 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี เข้าร่วมรับฟังและรับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการ Reinventing University จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยได้มอบนโยบายด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ให้แก่มหาวิทยาลัยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

        ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือเข้าร่วมรับฟังนโยบายกว่า 80 คน ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคารคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ