คณะวิทย์ฯ มร.ชม. บูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์โคมล้านนาร่วมสมัยพลังงานแสงอาทิตย์

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 12/4/2565

           เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา บูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการประดิษฐ์ต้นแบบโคมล้านนาร่วมสมัยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน ณ วัดพระธาตุเปิงฟ้าป่าอ้อย ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีนายจักรพันธ์ ชัยแปง ครูภูมิปัญญาไทยภาคเหนือ รุ่นที่ 6 ร่วมเป็นวิทยากร

          ทั้งนี้ภายในกิจกรรมได้จัดให้มีการเรียนรู้วิธีการย้อมผ้าครามยับยั้งเชื้อราสำหรับทำโคมล้านนา โดยภาควิชาเคมี การทำลวดลายบนโคมล้านนาด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป The Geometer’s Sketchpad โดยภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้ในการทำโคมล้านนา โดยภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป และกิจกรรมการประดิษฐ์ต้นแบบโคมล้านนาร่วมสมัยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นับเป็นความร่วมมือจากแต่ละภาควิชาที่ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำสู่การบริการวิชาการแก่สังคม พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ