ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมการพัฒนาระบบ Smart Farm ด้วย Arduino board

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 8/8/2565

            เมื่อวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาระบบ Smart Farm ด้วย Arduino board ตามโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ จำนวน 40 คน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ทางด้าน Coding และการใช้งาน Arduino board ไปต่อยอดพัฒนาระบบ Smart Farm ในชุมชนได้ในอนาคต

            ทั้งนี้ได้จัดให้มีการบรรยายเรื่อง หลักการพัฒนาระบบและตัวอย่าง lot ทางด้าน Smart Farm, การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและการเชื่อมต่อบอร์ด ESP8266 เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์, การใช้งานบอร์ด ESP8266 และการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน การสั่งเปิด - ปิดหลอดไฟ LED และหลอดไฟบ้าน รวมถึงการประยุกต์ใช้งาน Temperature and Humidity Sensor, LDR Sensor และอุปกรณ์ Sensor อื่น ๆ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมและรับค่าจากบอร์ด ESP8266 ส่งผ่าน Blynk Application สำหรับการประยุกต์ใช้งานด้าน IOT และทำโครงการ Smart Farm ตามจินตนาการของผู้เข้าอบรม

 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา