ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เปิดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ สนองพระปณิธาน “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย”

CMRU Faculty : คณะเทคโนโลยีการเกษตร | Date and Time : 25/8/2565

           เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.มุจลินทร์ แปงศิริ ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ตามโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

           ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ได้ร่วมกันประยุกต์ใช้กรอบทฤษฎี “การศึกษาแบบสหวิชาชีพและการเรียนรู้เชิงประสบการณ์” ประกอบด้วย 3 ชุดกิจกรรม ได้แก่ การพัฒนากรอบการดำเนินโครงการร่วมกับสหวิชาชีพ โดยมุ่งให้ประชาชนและชุมชนมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า, การจัดเตรียมความพร้อมร่วมกันกับสหสาขาวิชาชีพ และการจัดเวทีให้ความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และการเฝ้าระวังการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งได้จัดการอบรมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในคน การดูแลบาดแผล และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนบ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 70 คน


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ