ภาควิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. ร่วมถ่ายทอดความรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT รร.เชียงดาววิทยาคม

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 4/08/2565

          เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เสรี ปานซาง ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล นำอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science Mathematics and Technology : SMT) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 62 คน ในกิจกรรมค่าย Smart Home กับการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายศุภวัฒน์ เลิศสมุทรเทพาดล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมเฉลิมชนม์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา