มร.ชม. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการความร่วมมือพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้งานนวัตกรรมระบบปฏิบัติการการตลาดแบบฝูงชน Crowd Marketing Platform

CMRU Faculty : คณะวิทยาการจัดการ | Date and Time : 19/8/2565

             คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการความร่วมมือพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้งานนวัตกรรมระบบปฏิบัติการการตลาดแบบฝูงชน ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ บริษัท บีคอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว

            ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมต้อนรับและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวกับ คุณธเนศณัฏฐ์ ภนิดาฐิติวัสส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณอาคม  ศุภางค์เผ่า ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ส่วนภูมิภาค ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการความร่วมมือพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้งานนวัตกรรมระบบปฏิบัติการการตลาดแบบฝูงชนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการในรูปแบบของการใช้งาน “ระบบปฏิบัติการการตลาดแบบฝูงชน Crowd Marketing Platform” กับบุคลากร นักศึกษา ผู้ประกอบการ รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่มีพันธกิจเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยและบุคคลที่สนใจเพื่อจัดการถ่ายทอดความรู้ จัดการอบรม และฝึกหัดการใช้งาน “ระบบปฏิบัติการการตลาดแบบฝูงชน Crowd Marketing Platform” ใน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ผู้แนะนำ หมายถึง ผู้ที่ต้องการใช้งานโปรแกรมเพื่อเพิ่มรายได้จากการแนะนำสินค้าหรือร้านค้าให้กับบุคคลอื่น กลุ่มที่ 2 ร้านค้าผู้ให้บริการ หมายถึงผู้ที่มีสินค้าหรือบริการที่มีความต้องการเพิ่มการเข้าถึงลูกค้าและเพิ่มยอดขายสินค้าผ่านการใช้งานโปรแกรม และกลุ่มที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญในการประยุกต์การใช้งาน หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ในการใช้งานระบบโปรแกรม สามารถดำเนินการสนับสนุนการใช้งานให้กับร้านค้าผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้แนะนำสินค้า อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ทั้งด้านการเรียนการสอน การจัดอบรมทางวิชาการของคณาจารย์  และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ ในรูปแบบของการใช้งาน “ระบบปฏิบัติการการตลาดแบบฝูงชน Crowd Marketing Platform” กับ บุคลากร นักศึกษา ผู้ประกอบการ รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่มีพันธกิจเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย และบุคคลที่สนใจอีกด้วย


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ