ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต CMRU Lifelong Learning Centre ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรหลักสูตรบุคลากรธุรกิจบริการมืออาชีพในยุคปกติใหม่ (New Normal)

CMRU Faculty : ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต | Date and Time : 11/8/2565

         ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต CMRU Lifelong Learning Centre  คณะวิทยาการจัดการ และสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จึงได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4 โดยเน้นอุตสาหกรรมการเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นมีผลต่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวอย่างมาก นักท่องเที่ยวมีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ธุรกิจบริการจำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวในยุค New Normal โดยหลักสูตรนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมกับบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาหลักสูตรโดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตบุคลากรธุรกิจบริการที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการโรงแรมและมีจุดมุ่งหมายในการเร่งพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะใหม่ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้จริง มีโอกาสได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษาสูง

              จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรบุคลากรธุรกิจบริการมืออาชีพ ในยุคปกติใหม่ (New Normal) ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 28 ธันวาคม 2565 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053 – 885 – 800 และ 095 447 8069 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.course.cmru.ac.th


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา