มร.ชม. ร่วมลงนามโครงการความร่วมมือการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง และพัฒนาข้อมูลวัตถุศิลป์เพื่อรักษาอัตลักษณ์ชนเผ่า

CMRU Faculty : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | Date and Time : 30/8/2565

               วันที่ 30 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ นายรักษ์ชาติ    ริ้วทอง  ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง ร่วมลงนามโครงการความร่วมมือการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง และพัฒนาข้อมูลวัตถุศิลป์เพื่อรักษาอัตลักษณ์ชนเผ่าระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง   ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว โดยมี อ.ดร.เสกสรร  ท้าวทุมมา รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม

                  โครงการความร่วมมือฉบับนี้ จัดทำขึ้นระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาข้อมูล ของพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง โดยนำเสนอข้อมูลด้านวัตถุศิลป์ของชนเผ่า ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ สู่สากลในแบบนวนุรักษ์ เกิดความร่วมมือในการจัดสถานที่ศึกษาเรียนรู้ฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นและอัตลักษณ์ชนเผ่าแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจน ความร่วมมือในการพัฒนาการแปลภาษาต่างประเทศ ในส่วนของข้อมูลที่ใช้จัดแสดงให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว และผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงอีกทั้งยังเป็นการร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านชาติพันธุ์ศึกษาจัดทำฐานข้อมูลด้านศิลปะการแสดง ดนตรี และอัตลักษณ์ชนเผ่าด้านต่าง ๆ รวมทั้ง หลักสูตรระยะสั้นของทั้ง 2 หน่วยงานเพื่อจัดอบรมให้ความรู้ด้านชาติพันธุ์ศึกษาของบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงาน ต่อไปในอนาคต

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
การวิจัย บริหารจัดการเชิงบูรณาการ