คณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ชม. ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้จัดทำสื่อการเรียนรู้ดอยสุเทพศึกษา

CMRU Faculty : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | Date and Time : 22/9/2565

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ชม. ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้จัดทำสื่อการเรียนรู้ดอยสุเทพศึกษาภายใต้โครงการ “กระบวนการจัดการความรู้ด้านธรรมชาติวิทยาแบบมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืนของชุมชน และทรัพยากรในพื้นที่ดอยสุเทพ”

          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้สัมภาษณ์ในการถ่ายทำวีดิทัศน์การร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมดอยสุเทพศึกษาในมิติสังคมวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่แวดล้อมดอยสุเทพ ภายใต้โครงการ “กระบวนการจัดการความรู้ด้านธรรมชาติวิทยาแบบมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืนของชุมชน และทรัพยากรในพื้นที่ดอยสุเทพ” ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักและร่วมกันดูแลรักษาดอยสุเทพในฐานะสัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณของชาวเชียงใหม่และผู้คนโดยทั่วโลก โดยจะจัดทำเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมกับศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย 9 องค์กร ประกอบด้วยเนื้อหาใน 4 มิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม มิตสังคม มิติวัฒนธรรม และมิติประวัติศาสตร์  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำเสนอในมิติวัฒนธรรม เกี่ยวกับเส้นทางตามรอยเสด็จฯ กลุ่มชาติพันธุ์บนดอยสุเทพและคนเมือง เครือข่ายสิ่งแวดล้อม ม้งดอยสุเทพ – ปุย วัฒนธรรมท้องถิ่นกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ