มร.ชม. ประชุมหารือร่วมกับเทศบาลตำบลขี้เหล็ก เตรียมความพร้อมในการจัดทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 20/10/2565

              เมื่อวันที่ 19  ตุลาคม  2565  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะผู้ประสานงานการปรึกษาหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ อ.ดร.ชาญ  ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ผศ.อัตถ์  อัจฉริยมนตรี  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา  และผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี รวมจำนวน 10 คน เข้าร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหารเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ