หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มร.ชม. จัดบรรยายพิเศษ “การจัดการระบบสุขภาพชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 9/10/2565

               เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 อ.ดร. สายหยุด มูลเพ็ชร์  หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รศ.ดร. สามารถ ใจเตี้ย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านนวัตกรรมสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมรับฟังการบรรยายเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “การจัดการระบบสุขภาพชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากนายฐิติศักดิ์ กัญจน์กษิดิส ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย  อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา