มร.ชม. เชิญชวนครู อาจารย์ ร่วมอบรม กิจกรรม "สร้างครูต้นแบบตัดเย็บ ปั้นเด็กไทยสู่เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า"

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 7/11/2565

             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัทอาร์ตแอนด์เทคโนโลยีจำกัด เชิญชวน ครู อาจารย์ ผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ร่วมกิจกรรม "สร้างครูต้นแบบตัดเย็บ ปั้นเด็กไทยสู่เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า" ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  - 20 พฤศจิกายน 2565 กำหนดจัดการอบรม วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2565  ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ (อาคาร 29) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครจำนวนจำกัด 25 คน 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ