ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฯ ถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาหารพื้นถิ่นด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสี

CMRU Faculty : สถาบันวิจัยและพัฒนา | Date and Time : 5/11/2565

“ม.ราชภัฏเชียงใหม่” จับมือ “สทน.” เชิญชวนผู้ประกอบการอาหารพื้นถิ่นในภาคเหนือ ติวเข้ม !! หวังเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์อาหารล้านนา ด้วยการฉายรังสียืดอายุอาหาร

อาจเป็นรูปภาพของ 18 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

         วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี ภายใต้แนวคิด “พัฒนาอาหารพื้นถิ่น สู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีฉายรังสี” เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมทั้งส่งเสริมความรู้ด้านอาหารฉายรังสี เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากรังสี และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อาจเป็นรูปภาพของ ดอกไม้ และ สถานที่ในร่ม

                   ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง “การฉายรังสีอาหาร (Food Irradiation)” โดย คุณศิริลักษณ์ ชูแก้ว นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) การบรรยายเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การบรรยายเรื่อง "แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีเพื่อการยื่นขอเลขสารบบ" โดย อาจารย์ ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การบรรยายเรื่อง “การตรวจสอบการเจือปนน้ำตาลในน้ำผึ้งและน้ำผลไม้ด้วยเทคนิควิเคราะห์ไอโซโทปเสถียร” โดย คุณนิชธิมา เอื้อพูนผล นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “พัฒนาอาหารพื้นถิ่น สู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีฉายรังสี” โดยมี ดร.พิริยาธร สุวรรณมาลา รองผู้อำนวยการ วิชาการ คุณนฤมล เนรมิตมานสุข หัวหน้าฝ่ายตรวจวิเคราะห์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คุณวสันต์ กอบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคร์ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของผลิตถัณฑ์ “ฉัยรัย ปู่ไข่ดองฉายรังสี” และคุณกนกวรรณ ธนพัฒนากุล บริษัท มุมพอดี จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ “ชากระวาน” ร่วมเสวนา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการจากจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเข้าร่วมงาน ณ สถานที่จัดงาน และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

         นอกจากนี้ ทาง สทน. ยังได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการภาคเหนือที่ประสบปัญหาในการผลิตหรือต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น เข้าร่วมโครงการ “การสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี” โดยเมื่อผ่านการคัดเลือก ผู้ประกอบการจะได้รับคำปรึกษาแนะนำ พร้อมนำผลิตภัณฑ์มาตรวจวิเคราะห์ และทดลองฉายรังสี โดยนักวิจัยของ สทน.จะเป็นผู้ดูแลการวิจัยและสรุปผลการวิจัยให้ผู้ประกอบการ รวมถึงการดูแลค่าใช้จ่ายตั้งแต่ค่าขนส่งผลิตภัณฑ์มาทดลอง ค่าฉายรังสี และค่าดำเนินการทดลองต่าง ๆ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ในระบบออนไลน์ โดยสแกน QR Code ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่15 ธันวาคม ศกนี้


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ