มร.ชม. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมพัฒนาองค์ความรู้การศึกษาวิจัยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ

CMRU Faculty : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | Date and Time : 5/11/2565

          เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบหมายให้ รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมเปิดศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว

               ทั้งนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานวิชาการ ร่วมพัฒนาองค์ความรู้การศึกษาวิจัย ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ อาทิ การพัฒนาประชาธิปไตย รักษาความเป็นธรรม กำหนดแนวทางนโยบายที่เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การบริหารงานยุติธรรม สร้างความร่วมมือและบูรณาการการทำงานระหว่างบุคลากร คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาร่วมกันในด้านกฎหมาย สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การบริหารงานยุติธรรม การให้บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงานวิชาการให้มีคณภาพมีความเป็นสากลอย่างมีประสิทธิภาพ

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ