อาจารย์ นักศึกษา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มร.ชม. ร่วมให้ความรู้แก่เยาวชน

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 5/11/2565


            เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.พิมพวัฒน์ ธีรฐิตยางกูร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมสร้างเครือข่ายอากาศสะอาด “อัศวินสู้ฝุ่น” เพื่อสร้างเครือข่ายและให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม “สบายดีไหมสายน้ำ” โดยให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำและสายน้ำผ่านกระบวนการตรวจคุณภาพน้ำ ให้แก่แกนนำนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และครูในสังกัดสถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ สวนสุขภาพบ้านเด่น ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา