มร.ชม. มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการอบรมในโครงการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรม สำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีฯ รุ่นที่ 2

CMRU Faculty : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | Date and Time : 16/6/2565

            เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร จำนวน 16 คน ในโครงการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS) พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดอบรม เมื่อวันที่ 11 – 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 29041 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ซึ่งเป็นโครงการที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ กรมการจัดหางาน จัดการอบรมขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม  มีความชำนาญในการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และภาษาเกาหลีในสถานประกอบการ ตลอดจนเข้าใจในวัฒนธรรมของสาธารณรัฐเกาหลีและมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา