คณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ชม. จัดอบรมโครงการการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อจำหน่ายออนไลน์

CMRU Faculty : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | Date and Time : 21/06/2564

                เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.สัญญา  สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อจำหน่ายออนไลน์ ณ ห้องอัปสรสปา และห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวลักขณา รุ่งเรือง  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ธาตุวัตถุ การเตรียมสมุนไพร การผสมสมุนไพร การทำยาดมพิมเสนน้ำ ยาดมสมุนไพร น้ำมันเหลือง น้ำมันเขียว  ยาหม่องเจล และความรู้เกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรบนสื่อออนไลน์ โดยจัดการอบรม เมื่อวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2565 มีเป้าหมายคือกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 40 คน โดยมี อ.ดร.งามนิจ แสนนำพล ประธานหลักสูตรการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และเครือข่าย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ