คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. เจ้าภาพจัดการประชุม การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGsPGS) จังหวัดเชียงใหม่

CMRU Faculty : คณะเทคโนโลยีการเกษตร | Date and Time : 12/11/2565

         วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมการประชุม ในโอกาสได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGsPGS) จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 16 คน เข้าร่วมกระบวนการ เพื่อร่วมกันพิจารณารับรองมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้มีนายอัฒมาส ชนะ ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ