ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาฯ”

CMRU Faculty : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี | Date and Time : 2/11/2565

          เมื่อวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และนายนราธิป ปากหวาน ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อบังคับ/ประกาศ ว่าด้วยนโยบายธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ร่วมกับ คณะผู้บริหาร ผู้แทนผู้บริหาร และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง

            ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับและเป็นประธานการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนและระดมความเห็นการนำเสนอการจัดทำข้อบังคับ ประกาศ ว่าด้วยนโยบายธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อม Workshop ระดมความคิด ร่วมกันจัดทำข้อบังคับ/ร่างประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลการดำเนินการ ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ