มร.ชม. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน ให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในชุมชนตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 21/10/2564

          เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน ให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในชุมชนตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยอาจารย์ ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ รองคณบดี ได้ดำเนินงานโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน โดยการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรพื้นบ้านสำหรับการดูแลสุขภาพของชาวบ้านในชุมชน รวมทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับการลด หวาน มัน เค็ม เพื่อลดโรคสำหรับผู้สูงอายุ มาถ่ายทอดเพื่อให้ชุมชนได้ประโยชน์จากงานวิจัยอย่างแท้จริง และเพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการให้บริการวิชาการและงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับเทศบาลตำบลขี้เหล็กอีกด้วย

         ในการนี้ อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมต่อประธานในพิธีเปิด คุณเกียรติศักดิ์ มาลา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งหมด 30 คน ประกอบด้วย ผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และตัวแทนผู้สูงอายุซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านพืชสมุนไพรพื้นบ้านสำหรับการดูแลสุขภาพของชาวบ้านในชุมชน รวมทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับการลด หวาน มัน เค็ม เพื่อลดโรคสำหรับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย