กิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อ "ICD - Thailand Community Data ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างไร

CMRU Faculty : สถาบันวิจัยและพัฒนา | Date and Time : 12/10/2565

             อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ว่าที่ เรือตรีอภิสิทธิ์ ชัยมัง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และตัวแทนภาคประชาชนจากโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อ "ICD - Thailand Community Data ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างไร" ในงาน U2T for BCG Fair ภาคเหนือ พร้อมรับชมการแสดงโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ณ ชั้น 1 เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ