ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงนาม MOU ร่วมกับ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ แลกเปลี่ยนด้านวิชาการและงานวิจัย

CMRU Faculty : วิทยาลัยนานาชาติ | Date and Time : 11/10/2565

             เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) และหารือด้านการขยายกิจกรรมความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และงานวิจัยร่วมกับ Temasek Polytechnic (TP) ประเทศสิงคโปร์ ตลอดจนเยี่ยมเยือนนักศึกษาที่เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ Temasek Foundation Specialists' Community Action and Leadership Exchange (TF SCALE) Programme 2022 จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 20 คน ที่เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยดังกล่าว


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ