ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ถ่ายทอดความรู้ระบบนิเวศและห้องเรียนธรรมชาติ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชฯ

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 8/10/2565

        วันที่ 8 ตุลาคม 2565 อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมหลักสูตรถ่ายทอดความรู้ระบบนิเวศและห้องเรียนธรรมชาติ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน จำนวน 57 คน ณ ห้อง 29044 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

   ทั้งนี้การอบรมประกอบด้วยการบรรยายและแบ่งกลุ่มปฏิบัติการในหัวข้อ หลักการและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางชีวภาพพืช และคณะ ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเรียนรู้ระบบนิเวศและห้องเรียนธรรมชาติ เรื่องคุณภาพน้ำ สาหร่าย แมลงน้ำ ไลเคนและระบบนิเวศป่า รวมถึงการศึกษาความหลากหลายของนก ณ ลานกิจรรมริมสระอโนดาต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว โดยมีอาจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา เป็นวิทยากร

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา