CMRU Lifelong Learning Centre สร้างบาร์เทนเดอร์ มือชีพ รุ่นที่ 3 จัดอบรมเทคนิคการผสมเครื่องดื่มและบาร์เทนเดอร์ มืออาชีพ

CMRU Faculty : ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต | Date and Time : 8/10/2565

มื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Lifelong Learning Centre จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการผสมเครื่องดื่มและบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ” (Mix Drink Cocktail & Mocktail Training Course) รุ่นที่ 3 หลักสูตรระยะสั้น 18 ชั่วโมงโดยมี อ.วรพล วัฒนเหลืองอรุณ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจที่พักแรม บริษัทนำเที่ยวและการท่องเที่ยวชนบท เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะเฉพาะวิชาชีพ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรมและแผนกอาหารและเครื่องดื่ม บุคลิกภาพและจิตวิทยาบริการ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม การฝึกทักษะการวางแผนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของแผนกเครื่องดื่มและบาร์ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการด้านการผสมเครื่องดื่ม เทคนิคและวิธีการทดสอบทักษะการผสมเครื่องดื่ม โดยอบรมระหว่างวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พื้นที่เวียงบัวอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, เครื่องดื่ม และ สถานที่ในร่ม

 

⌨️ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Lifelong Learning Centre ได้จัดการอบรมหลักสูตรต่าง ๆเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่สนใจได้พัฒนาศักยภาพและทักษะวิชาชีพด้านต่าง ๆ โดยสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนและกำหนดการจัดอบรม ได้ทาง www.course.cmru.ac.th

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, เครื่องดื่ม และ สถานที่ในร่ม

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา