มร.ชม. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

CMRU Faculty : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | Date and Time : 6/19/2565

         เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมภายในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สำหรับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม Higher Education Professional Development Program and EnglishCommunication Skills Training ณ University of North Taxas สหรัฐอเมริกา ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ โดยมีตัวแทนคณาจารย์ผู้ร่วมโครงการ ณ University of North Taxas สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม - 15 เมษายน 2565

 

          ที่ผ่านมา ได้แก่ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และสาขาวิชาดนตรีศึกษา และ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ร่วมเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์จากการเข้าร่วมอบรมดังกล่าวให้แก่คณาจารย์ บุคลากรสายวิชาการ ร่วมรับฟัง อาทิ การสังเกตการเรียนการสอนในสาขาวิชาเฉพาะทางการฝึกอบรมจากศูนย์การเรียนรู้ การประเมินและการออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญของ University of North Taxas สหรัฐอเมริกา การอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้วัฒนธรรม และการเขียนบทความ / วิจัย เชิงวิชาการ ทั้งนี้เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาบูรณาการแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา