คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. นำนักศึกษาลงพื้นที่ บ้านขี้เหล็กหลวงศึกษากระบวนการผลิตยาดมและยาหม่องสมุนไพรพื้นบ้านจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น

CMRU Faculty : คณะเทคโนโลยีการเกษตร | Date and Time : 03/10/2565

         คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 1 ในรายวิชา AG1102 เกษตรปริทัศน์ ลงพื้นที่ชุมชนหมู่ 6 บ้านขี้เหล็กหลวง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อศึกษากระบวนการผลิตยาดม และยาหม่องสมุนไพรพื้นบ้านจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น และดำเนินการปรับปรุงสวนสมุนไพรของชุมชนด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะอย่างง่าย ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้มีคุณลักษณะวิศวกรสังคม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

          กิจกรรมวิศวกรสังคมคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดำเนินกิจกรรมด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward design) ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความมุ่งมั่นในการผลักดันให้นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นวิศวกรสังคม ด้วยการบูรณาการกิจกรรมและวิชาเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างครอบคลุมโดยให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ของกิจกรรมให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการดำเนินงานจริงจากชุมชนเพื่อนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้แบบย้อนกลับ กระตุ้นองค์ความรู้เดิมของผู้เรียน และสร้างความคุ้นเคยกับองค์ความรู้ใหม่เสริมสร้างทักษะที่สำคัญอันจะนำไปสู่ฐานความรู้ ที่ยั่งยืนสามารถต่อยอด และพัฒนาได้


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา