คณะมนุษย์ฯ มร.ชม. ประชุมร่วมคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

CMRU Faculty : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | Date and Time : 30/9/2565

            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว นำคณะผู้แทนจากสหภาพยุโรป Asian European Consulting Group และ SUMO Technologies คณะทำงานโครงการการสร้างขีดความสามารถเชิงนวัตกรรมโดยการฝึกอบรมอาจารย์แบบมีส่วนร่วมและสะท้อนกลับ ( INnovative Capacity building by participative and REflective teacher training for Academia, Society and Enterprises : INCREASE ) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (ERASMUS) ร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ (DSD) สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ สมาคมสหพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท เอเวอกรีนทัวร์จำกัด กองทุน We Love ChiangMai การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมไทยล้านนาสปา ชมรมการนวดไทยล้านนา เป็นต้น เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็น Health and Wellness Tourism Destination ของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ