ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชม. หารือความร่วมมือทางวิชาการด้านสาธารณสุข ร่วมกับ Carinthia University of Applied Science ประเทศออสเตรีย

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 28/9/2565

            อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาล ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร. สายหยุด มูลเพ็ชร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ตลอดจนคณะจาก Asian European Consulting Group , SUMO Technologies และ University of Klagenfurt ประเทศออสเตรีย เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ ร่วมกับ Carinthia University of Applied Science ประเทศออสเตรีย เพื่อเจรจาหารือการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกันภายใต้กรอบความร่วมมือโครงการสหภาพยุโรป อีราสมุส พลัส (Erasmus +) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องฟ้ามุ่ย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ