ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงนาม MOU กสศ. สร้าง “ครูรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่ 4 มุ่งผลิตครูรุ่นใหม่แก้ปัญหาครูโยกย้าย สร้างคุณภาพการเรียนรู้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล

CMRU Faculty : คณะครุศาสตร์ | Date and Time : 23/9/2565

          เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย อินตา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์เกสร กำปนาท และผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อลงนามความร่วมมือและพัฒนาแนวทางการทำงานระหว่างกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และสถาบันผลิตและพัฒนาครู รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนโอกาสในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้รับการบรรจุเป็นครูรุ่นใหม่ในชุมชนบ้านเกิด ลดปัญหาขาดแคลนครูและการโยกย้าย สร้างคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล

           โอกาสนี้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราขภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566 กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และสถาบันอุดมศึกษา 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ กรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในฐานะประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการ กสศ. และผู้บริหารสถาบันผลิตและพัฒนาครู ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมและพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมแมกโนเลีย โรงแรมทีเคพาเลส ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ