คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดโครงการบริการวิชาการให้ความรู้ด้านการจัดการขยะแก่ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 20/9/2565

          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจัดการขยะและผลกระทบสุขภาพจากการจัดการขยะ” ให้แก่ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายเกียรติศักดิ์ มาลา นายกเทศบาลตำบลขี้เหล็ก เป็นประธานเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน

           ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะ และผลกระทบสุขภาพจากการจัดการขยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการให้บริการวิชาการและงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเทศบาลตำบลขี้เหล็กอีกด้วย ในการนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ใจเตี้ย , อาจารย์ ดร.สิวลี รัตนปัญญา และอาจารย์จันจิราภรณ์ สท้านไตรภพ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมณฑ์ ภูมาศ , อาจารย์ ดร.พิมพวัฒน์ ธีรฐิตยางกูร และอาจารย์มะลิวัลย์ พวงมณี ร่วมเป็นคณะวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 50 ท่าน      


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ