มร.ชม. ร่วมกับมหาวิทยาลัยในจีน – ไต้หวัน – ญี่ปุ่น จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมระหว่างประเทศ CIRCLE 2022

CMRU Faculty : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | Date and Time : 15/9/2565

          เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ CIRCLE 2022 นิทรรศการแสดงผลงานทางด้านศิลปกรรมระหว่างประเทศ ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิลปินจากมหาวิทยาลัยระหว่างประเทศ บุคลากร และนักศึกษา ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

            อ.เอกพงศ์ สุริยงค์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการแสดง เปิดเผยว่า นิทรรศการในครั้งนี้จัดขึ้นสืบเนื่องจากหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และหลักสูตรศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะระหว่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศในเครือข่ายต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 4 โดยมีการหมุนเวียนกันจัดนิทรรศการในมหาวิทยาลัยเครือข่ายระหว่างประเทศ โดยในครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดแสดงผลงานศิลปะสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการเรียนการสอนด้านศิลปะ ประกอบด้วยผลงานของคณาจารย์ และ ตัวแทนนักศึกษาจากประเทศไทย ได้แก่ หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Da - Yeh University (สาธารณรัฐจีน - ไต้หวัน) มหาวิทยาลัย Tokyo Gakugei University (ประเทศญี่ปุ่น) Shiga University (ประเทศญี่ปุ่น) และ ศิลปินรับเชิญจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ร่วมแสดงงานทั้งหมด 29 ท่าน ผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 29 ผลงาน ซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของแต่ละประเทศได้อย่างเด่นชัด และการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ยังเป็นสร้างเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยที่ทำการเรียนการสอนทางด้านศิลปะขยายเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะให้มีความยั่งยืนสืบต่อไป

            สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมชมนิทรรศการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ