ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมการอภิปราย “Sufficiency Economy Philosophy (SEP) for SDGs”โครงการ The Sustainable Community Development Model based on the Application of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP) for OGOP Villages in Bhutan

CMRU Faculty : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี | Date and Time : 13/9/2565

           เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะผู้จัดการโครงการ The Sustainable Community Development Model based on the Application of the Sufficiency Economy Philosoghy (SEP) for OGOP Villages in Bhutan ได้รับเชิญเป็นผู้อภิปรายในการอภิปรายโต๊ะกลม Leadership Roundtable ในหัวข้อ “Sufficiency Economy Philosophy (SEP) for SDGs” ในหัวข้อย่อย “The Sustainable Community Development Model Based on the Application of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP) for OGOP villages in Bhutan” ตามที่กระทรวงต่างประเทศร่วมกับคณะกรรมการธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: ESCAP) และสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้ - ใต้ (UnitedNations Office for South-South Cooperation: UNOSSC) จัดงาน “Global South and Triangular Cooperation for Sustainable COVID-19 Recovery: Towards a Smart and Resilient Future” ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร สำหรับแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาจากทุกภาคส่วนของนานาประเทศที่เกี่ยวข้อกับการขับเคลื่อนความร่วมมือใต้-ใต้ และไตรภาคี โดยหนึ่งในประเด็นหลักที่ฝ่ายไทยจะนำเสนอต่อที่ประชุม คือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy (SEP)) ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในต่างประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ