ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่สากล โครงการ Chiangmai Organic Hub

CMRU Faculty : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ | Date and Time : 12/9/2565

               วันที่ 12 กันยายน 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (ECOA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปิดโครงการพัฒนาศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงตลาดระดับชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai Organic Hub) มุ่งสู่ตลาดระดับชาติและสากล ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวปิดโครงการ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย บริษัท ชิ่งเฟิง อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด, บริษัท เกรเทอร์ฟู้ด จำกัด, บริษัท ชาระมิงค์ จำกัด, บริษัท เดอะสุขเฮ้าส์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท ทุ่งสุวรรณ ออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด, บริษัท ภูฐาปัญญา ออกานิค จำกัด, วิสาหกิจชุมชนฮักแม่วาง, ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงดาวเบฟเวอเรจ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูแจ่มใสออแกนิค และกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตำบลแม่สา

          โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าเกษตรด้วยการยกระดับมาตรฐานการเกษตรเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 12 กันยายน 2565 นับได้ว่าบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ก่อเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ ตามที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้ท้องถิ่นได้รับการพัฒนา สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค สร้างสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่ดีต่อชุมชน เพื่อประโยชน์แก่คนรุ่นหลังต่อไป

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ บริหารจัดการเชิงบูรณาการ