คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. เสริมสร้างอาชีพ จัดการอบรม “การประกอบอาหารสุขภาพเพื่อการจำหน่าย”

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 6/9/2565

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกอบอาหารสุขภาพเพื่อการจำหน่าย” ภายใต้โครงการการพัฒนาทักษะทางธุรกิจและอาชีพที่สองให้แก่ตัวแทนนักศึกษา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด การพัฒนาทักษะทางธุรกิจให้นักศึกษาทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำไปจำหน่ายและสร้างรายได้ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกสร้างอาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ ที่ไม่อยู่ในศาสตร์ของตนเองก่อนสำเร็จการศึกษา

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภูริวัจฐ์ ชีคำ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยาการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการเลือกซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหาร, หลักการสุขาภิบาลสำหรับผู้ประกอบอาหาร, การเลือกบรรจุภัณฑ์, การคิดคำนวณต้นทุนและการกำหนดราคาสินค้า ในการอบรมผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติทำน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ, การบรรจุอาหารเพื่อจำหน่าย และการทำน้ำนมถั่วเหลืองพร้อมดื่ม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 ณ อาคารคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา